MaIS
Αρχική Σελίδα
Γενικά
Ποιοι είμαστε...
Σπουδές
Το Πρόγραμμα...
Διδάσκοντες
Γνωρίστε μας...
Ερευνα
Δημοσιεύσεις...
Επικοινωνία
Ερωτήσεις...

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια από το σύνολο των υποψηφίων. Ο αριθμός των φοιτητών είναι εικοσιπέντε (25) για κάθε τύπο του προγράμματος (πλήρους και μερικής φοίτησης) για να διασφαλιστεί η άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, καθώς επίσης και η ποιότητα του Προγράμματος.

Κατά την επιλογή δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αποφοίτων σχολών θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης. Αντιθέτως, αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική αξία της ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας μεταξύ φοιτητών, όπως και την ανάγκη αποτελεσματικής επικοινωνίας των ηγετικών στελεχών ενός οργανισμού με όλα τα μέλη του, ανεξαρτήτως γνώσεων και εξειδικεύσεως, το Π.Μ.Σ. επιδιώκει να προσελκύσει αποφοίτους και των δύο κατευθύνσεων.

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. έπειτα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με γνώμονα τα εξής κριτήρια:
    α. τoν βαθμό πτυχίου,
    β. την βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.,
    γ. τον βαθμό και το αντικείμενο της διπλωματικής/πτυχιακής τους εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) και
    δ. την ενδεχόμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή, είναι η Γ.Σ.Ε.Σ..

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών πλήρους και μερικής φοίτησης ανά έτος στο Π.Μ.Σ. ορίζεται ρητώς με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων μπορεί να γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) αφού εξετάσει την τυπική επάρκεια των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Π.Μ.Σ., που συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων, των εργασιών και των εξετάσεων είναι η Ελληνική και/ή η Αγγλική. Η ελάχιστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που απαιτείται για την μελέτη της ξένης βιβλιογραφίας, πιστοποιείται με την κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου First Certificate in English- FCE (Lower) τουλάχιστον ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου από το ΥΠΕΠΘ, ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών του ΤΕΙ Καβάλας.